#8 (3-5/8" x 6-1/2") envelopes

$7.50
24# white-box of 500